###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - testování 10 - 49 zaměstnanců


16/3/2021

Vážení klienti,

jak jste jistě zaznamenali, včera bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (plné znění dostupné zde), které rozšiřuje okruh zaměstnavatelů s povinností nevpustit na pracoviště zaměstnance bez negativního testu (příp. za splnění jiné z výjimek) – a to pro zaměstnavatele zaměstnávající 10 – 49 osob.

Pro ty z Vás, kterých se povinnost nově dotýká, ale i pro ty, kteří už jsou v testování matadoři, přinášíme praktické shrnutí:

- v případě zaměstnavatelů zaměstnávajících 10 až 49 osob – platí od 26. 3. 2021

- povinnost umožnit přítomnost na pracovišti pouze těm zaměstnancům, kteří v posledních 7 dnech podstoupili:

  • RT-PCR test nebo antigenní test

nebo

  • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem

a jehož výsledek je negativní.

POVINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ

- Zajistit nejpozději od 17. 3. 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, prováděné poskytovatelem zdravotních služeb / nebo / testy na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden;

- není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se proveden v den jeho příchodu na pracoviště;

- zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 19. 3. 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele, nejpozději k 26. 3. 2021;

- pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo pracoviště zaměstnavatele (to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku – home office).

S H R N U T Í

10 – 49 ZAMĚSTNANCŮ

Nejpozději:

- od 17. 3. 2021 zajišťovat testy;

- od 19. 3. 2021 začít vyzývat k testování a zaměstnanci jsou povinni se testování podrobit;

- 26. 3. 2021 nevpustit netestovaného zaměstnance na pracoviště.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ

- povinnost vést evidenci provedených testů u zaměstnanců;

- při konfirmačním RT-PCR testu, kterému se zaměstnanec podrobí poté, co byl zaměstnavatelem při samotestování provedený test „s pozitivním výsledkem“ se bude rovněž zaznamenávat IČO zaměstnavatele.

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit.

Výjimka:

- absolvování testu jinak, než při „testování zaměstnavatelem“;

- osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

- osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů), a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

výše uvedené se prokazuje potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

POZITIVNÍ ZAMĚSTNANEC

- zaměstnanci, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem a jehož výsledek byl pozitivní, povinnost:

  • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele;
  • opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště;
  • uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (pokud tak zaměstnavatel stanoví) / jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství – příp., praktické lékařství pro děti a dorost;
  • těmto osobám bude vystavena žádanka na konfirmační RT-PCR test a tomuto je zaměstnanec povinen se podrobit bez prodlení.

V případě nedodržení výše uvedeného postupu, se zaměstnanec vystavuje teoretické možnosti udělení pokuty dle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon), a to do výše až 50.000 Kč. Pro zaměstnavatele při nedodržení výše uvedených povinností pak teoreticky hrozí pokuta ž do výše 500.000 Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.