###

AKTUALITA

Návrh novely daňového řádu a pokoutná snaha o překlenutí judikatury k tzv. skryté daňové kontrole


10/5/2024

Návrh novely daňového řádu a pokoutná snaha o překlenutí judikatury k tzv. skryté daňové kontrole

Do připomínkového řízení byla předložena novela daňového řádu z pera Ministerstva financí. Předkladatel navrhuje celou řadu změn, mj. v oblasti doručování a daňové exekuce, možnost prominout až 100 % penále či fikci seznámení se adresáta s vyrozuměním zaslaným méně formálním způsobem (typicky e-mailem) desátý pracovní den po odeslání.

V tomto příspěvku se ale soustředíme na oblast dokazování (§ 92). Je navrženo, aby správce daně mohl provádět dokazování i v rámci vyhledávací činnosti (před zahájením řízení i v jeho průběhu). Důvodová zpráva k tomu až demagogicky uvádí, že návrhem je sledována právní jistota a jednoznačnost právní úpravy – že má být postaveno najisto, co již tak jako tak platí a musí platit. Předkladatel pak dokonce uzavírá, že navržená úprava „je v zájmu všech zúčastněných (snad s výjimkou daňových podvodníků)“.

Za skutečný – byť nepřiznaný – důvod navržené změny ovšem považujeme snahu o překlenutí judikatury NSS k tzv. skryté daňové kontrole (srov. např. NSS 7 Afs 39/2020 nebo 6 Afs 59/2023). NSS opakovaně kritizoval praxi správců daně spočívající v překročení mezí vyhledávací činnosti. Vyhledávací činnost má podle NSS spočívat pouze v „mapování terénu“. Hodlá-li správce daně komplexně prověřovat skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení konkrétní daně, musí zvolit postup umožňující provádění dokazování. Takovým postupem je daňová kontrola nebo postup k odstranění pochybností, nikoliv vyhledávací činnost.

Právě (faktické) provádění dokazování je tak často momentem, kdy se (formálně) vyhledávácí činnost materiálně překlápí do skryté daňové kontroly. Důsledkem faktického a materiálního zahájení (skryté) daňové kontroly je zejména přerušení prekluzivní lhůty pro stanovení daně (tříletá lhůta běží znovu již od zahájení skryté kontroly, ne až od následného formálního zahájení daňové kontroly), ale též např. uplatnění omezení možnosti opakování daňové kontroly.

Jinými slovy, zmíněná judikatura NSS směřuje k ochraně práv daňových subjektů před excesivním jednáním správců daně. Návrh novely se naopak pokouší tyto excesy zlegalizovat.